Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad, 3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wsi Nowe Święcice dotyczącej zmiany rodzaju miejscowości z ,,Nowe Święcice, część wsi Stare Święcice” na ,,Nowe Święcice, Wieś”,
b. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok,
c. zmiany statutu Związku Gmin Regionu Płockiego, d. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Mała Wieś Nr 156/XXI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.
e. zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021 – 2033, f. Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na rok 2022, g. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022-2035.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Ze względu na trwający stan epidemii koronawirusa osoby uczestniczące na posiedzeniu komisji proszone są o zachowanie dystansu społecznego i założenie maseczki w celu zakrycia ust i nosa.