Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXIX sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 29 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Protokół, zaświadczenie i ślubowanie nowo wybranej radnej :
a. odczytanie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej protokołu z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mała Wieś,
b. wręczenie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na Radnego,
c. ślubowanie Radnej Gminy Mała Wieś,
d. potwierdzenie przez Przewodniczącego Rady Gminy Mała Wieś złożenia ślubowania i objęcia mandatu radnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy. 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach:
a. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wsi Nowe Święcice dotyczącej zmiany rodzaju miejscowości z „Nowe Święcice, część wsi Stare Święcice” na „Nowe Święcice, Wieś”,
b. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok,
c. zmiany statut Związku Gmin Regionu Płockiego,
d. zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Mała Wieś Nr 156/XXI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.,
e. zmiany Uchwały Nr 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021 – 2033,
f. Uchwały Budżetowej Gminy Mała Wieś na rok 2022,
g. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022-2035.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).
Ze względu na trwający stan epidemii koronawirusa osoby uczestniczące na sesji Rady Gminy Mała Wieś proszone są o zachowanie dystansu społecznego i założenie maseczki w celu zakrycia ust i nosa.