Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w „Programie usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Mała Wieś” powinni złożyć w Urzędzie Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś pokój nr 1 (biuro podawcze) – „Informację o wyrobach zawierających azbest” do dnia 14.01.2022 r. Wzory w/w informacji  można pobrać w tut. urzędzie oraz z linku. Informacja obejmować będzie planowane prace z zakresu odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Złożenie w/w informacji posłuży do sporządzenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy Mała Wieś w 2022 r. W ramach otrzymanych środków Gmina Mała Wieś nieodpłatnie usunie azbest zdjęty i składowany na terenie Państwa nieruchomości.

WAŻNE: Mieszkańcy którzy złożyli „Informację o wyrobach zawierających azbest” w latach ubiegłych i eternit nie został od nich odebrany a chcieliby skorzystać z darmowego odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest są zobligowani do złożenia ponownej deklaracji w terminie do 14.01.2022 r.