Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 18 lutego 2022 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, 09-460 Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
1) Wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o  zmianę rodzaju miejscowości z ,,Kupise, przysiółek” na ,,Kupise, wieś”
4. Zamknięcie obrad

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Ze względu na trwający stan epidemii koronawirusa osoby uczestniczące na sesji Rady Gminy Mała Wieś proszone są o zachowanie dystansu społecznego i założenie maseczki w celu zakrycia ust i nosa.