Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 31 maja 2022 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Mała Wieś w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego ( sporządzone w oparciu o art. 5a ust. 3 w/w ustawy).
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a. sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Mała Wieś,
b. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,
c. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2022 rok Gminy Mała Wieś Nr 210/XXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.,
d. zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022 – 2035.
5. Wolne wnioski i informację.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat