Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 02 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 marca 2022 r.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 12 kwietnia 2022 r.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Mała Wieś w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Mała Wieś w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego (sporządzone w oparciu o art. 5a ust. 3 w/w ustawy).
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Mała Wieś,
b. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,
c. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2022 rok Gminy Mała Wieś Nr 210/XXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.,
d. zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2022 – 2035.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelację i zapytania.
11. Wolne wnioski i informację.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).