Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł na zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.

Program ma na celu podniesienie poziomu ochrony przed naturalnymi zagrożeniami poprzez sfinansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu w tym m.in. z energooszczędnością. W miejscowościach: Chylin, Dzierżanowo, Główczyn, Podgórze Parcele, Lasocin, Mała Wieś, Nowe Gałki, Stare Arciszewo i Orszymowo zostaną postawione solarne lampy uliczne, których ogniwa fotowoltaiczne pozwolą znacznie ograniczyć zanieczyszczenie środowiska. Inwestycja w odnawialne źródła energii przyczyni się do zbudowania pozytywnego wizerunku gminy oraz zwiększy świadomość ekologiczną wśród lokalnego społeczeństwa.