Przed nami nowy okres programowania. Rozpoczynamy więc prace związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Chcemy, by była to nasza wspólna strategia. Stąd zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniach, które odbywać się będą w gminach członkowskich: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Brochów, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Wyszogród oraz Młodzieszyn.

Leader to inicjatywa adresowana do wszystkich mieszkańców naszych gmin, stąd liczymy na Państwa zaangażowanie w wyznaczanie nowych kierunków rozwoju obszaru LGD „Razem dla Rozwoju”.

Mieszkańców Gminy Mała Wieś zapraszamy na spotkanie w dniu 14.09.2022r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy, ul. Kochanowskiego 1

Konsultacje będą obejmowały następujący zakres tematyczny:

– analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń;

– analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego samorządu;

– wypracowanie celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów, oraz odnośne planowane działania.

Proces przygotowania LSR ukierunkowany będzie w szczególności na zagadnienia dotyczące:

– przeprowadzenia diagnozy obszaru, określenie problemów i potrzeb;

– wskazania grup docelowych objętych wsparciem w ramach wdrażania LSR;

– określania celów interwencji z uwzględnieniem potrzeb innowacji, cyfryzacji, środowiska i klimatu;

– określenia działań i wskazanie katalogu przedsięwzięć służących realizacji celów strategii;

– określenia planu komunikacji ze społecznością lokalną na etapie wdrażania LSR;

– wypracowania wskaźników realizacji LSR.

Zaproszenia kierujemy do członków społeczności lokalnych, w tym przedsiębiorców, rolników, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, lokalnych liderów. W ramach naszych konsultacji otwieramy się na pomysły i potrzeby mieszkańców. Analiza uwzględni także grupy defaworyzowane i zagrożone wykluczeniem społecznym.

W imieniu organizatorów zapraszamy do zapoznania się z harmonogram spotkań konsultacyjnych jak również do wypełnienia ankiety wskazującej pożądane kierunki rozwoju LGD „RAZEM DLA ROZWOJU” oraz składania propozycji projektów do realizacji w ramach wdrażania LSR na lata 2023-2027.

Dziękujemy za poświęcony czas i prosimy o przekazanie wypełnionych ankiet do Biura LGD bądź drogą e-mail na adres poczta@razem-dla-rozwoju.pl  do dnia 30.09.2022 r.

 

Sylwester Ziemkiewicz

Prezes Zarządu