Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania uwag i opinii do projektu  „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2023 rok.”

Konsultacje trwają do 31 października 2022 roku, do godz. 15.00.

Opinie, wnioski i uwagi do projektu należy składać w formie pisemnej w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w Urzędzie Gminy w Małej Wsi – pokój Nr 1
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: ajozwiak@malawies.pl
  3. drogą listowną na adres: Urząd Gminy w Małej Wsi ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś

Pliki do pobrania