Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, że posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 22 lutego 2023 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023,
b. określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023,
c. ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu służbowego do przewozu ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej,
d. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś,
e. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mała Wieś,
f. zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Mała Wieś Nr 266/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r.,
g. zmiany Uchwały Nr 267/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2023 – 2036.
4. Wolne wnioski i informację.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat