Rozliczenie dotacji przyznanej na podstawie art. 12 f ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie rzeczowym i finansowym dot. zadania pn. „Zakup laptopów dla Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi – ul. Warszawska 53” i „Zakup laptopów dla Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi – ul. Płońska 2”.