Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XLIII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 06 kwietnia 2023 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2023 roku”,
b. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mała Wieś,
c. zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Mała Wieś Nr 266/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r.,
d. zmiany Uchwały Nr 267/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2023 – 2036,
e. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).