Przypominamy, że w celu otrzymania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy w terminie od 01.08.2023 r. do 31.08.2023 r. złożyć wniosek wraz z

-fakturami VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł[1]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
  • 2 zł[2]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

[1] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

[2] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

Do wniosku załączyć należy dodatkowo:

  • Oświadczenie o pomocy de minimis,
  • dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającym informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, świń owiec, kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku 2022.
  • Oświadczenie średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika ,
  • oświadczeniem o dzierżawie (w przypadku posiadania dzierżaw).

W przypadku bycia rolnikiem ryczałtowym lub podatnikiem podatku VAT prosimy o taką informację w załączeniu do wniosku. Faktury zostaną odesłane za pomocą Poczty Polskiej wraz z decyzją.

Druki są dostępne do pobrania na stronie malawies.pl  w zakładce Dokumenty – Zwrot podatku akcyzowego oraz w Urzędzie Gminy Mała Wieś.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, umieścić w kopercie/ teczce/ koszulce złożyć w biurze podawczym Urzędu lub wysłać na adres: Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś. (wraz z zapisanym numerem telefonu wnioskodawcy)

Pieniądze wypłacane będą do 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 24 269 79 63.