Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XLVII Sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 28 września 2023 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLV Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 czerwca 2023 r.
4. Przyjęcie protokołu XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 sierpnia 2023 r.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Mała Wieś w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
b. wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027 w wyborach na ławników z terenu Gminy Mała Wieś,
c. zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Mała Wieś Nr 266/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r.,
d. zmiany Uchwały Nr 267/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2023 – 2036.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).