Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, że posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Opiniowanie uchwał w sprawach:

  • zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Mała Wieś Nr 266/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r.,
  • zmiany Uchwały Nr 267/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2023–2036,
  • pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • uchwalenia Budżetu Gminy Mała Wieś na rok 2024,
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2024–2036,

4. Wolne wnioski i informacje.

5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat