Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XLX Sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 21 grudnia 2023 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XLIX Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 listopada 2023 r.

4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Mała Wieś w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Mała Wieś Nr 266/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r.,
  • zmiany Uchwały Nr 267/XLI/2022 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2023–2036,
  • pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • uchwalenia Budżetu Gminy Mała Wieś na rok 2024,
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2024–2036,

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat