Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady LI Sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 1 marca 2024 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu L Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Mała Wieś w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Mała Wieś w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego (sporządzone w oparciu o art.5a ust.3 w/w ustawy).
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mała Wieś uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,
b. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030,
c. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Mała Wieś Nr 323/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r.
d. w sprawie zmiany Uchwały Nr 324/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2024-2036.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat