13 marca 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski oraz Skarbnik Gminy Monika Stypułkowska podpisali umowę o przyznaniu przez Starostwo w Płocku dotacji na zakup sprzętu Ratowniczego i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Gmina Mała Wieś w ramach dofinansowania pozyskała dotację na kwotę 10.000,00 zł. Dofinansowaniem objęte zostaną jednostki OSP w Brodach Dużych oraz OSP w Dzierżanowie.