Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, że posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 25 marca 2024 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań za 2023 r. zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
4. Przyjęcie sprawozdania z „Programu opieki nad zwierzętami” za 2023 rok.
5. Opiniowanie uchwał w sprawach:
a. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność Gminy Mała Wieś,
b. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś w 2024 roku”,
c. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Mała Wieś Nr 323/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r.,
d. w sprawie zmiany Uchwały Nr 324/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2024-2036,
e. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat