Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, że posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 24 maja 2024 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi za 2023 rok.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 rok.
5. Opiniowanie uchwał w sprawach:
a. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2023 rok,
b. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
c. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Mała Wieś,
d. zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Mała Wieś Nr 323/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r.,
e. zmiany Uchwały Nr 324/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2024-2036,
f. zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Bartłomiej Wojciech Wiktorzak