Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady II Sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 27 maja 2024 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 7 maja 2024 r.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Mała Wieś w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi za 2023 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2023 rok,
b. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
c. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Mała Wieś,
d. zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Mała Wieś Nr 323/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r.,
e. zmiany Uchwały Nr 324/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2024-2036.
f. zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Bartłomiej Wojciech Wiktorzak