Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, że posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie uchwał w sprawach:
a. zmiany uchwały nr 68/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś,
b. zmiany uchwały nr 57/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Mała Wieś,
c. przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2024 rok,
d. raport o stanie gminy:
-wystąpienie Wójta Gminy Mała Wieś,
-debata,
e. udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś wotum zaufania,
f. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
g. udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
h. zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Mała Wieś Nr 323/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r.,
i. zmiany Uchwały Nr 324/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2024-2036.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Bartłomiej Wojciech Wiktorzak