Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady III Sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 27 czerwca 2024 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 maja 2024 r.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Mała Wieś w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zmiany uchwały nr 68/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś,
b. zmiany uchwały nr 57/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Mała Wieś,
c. przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2024 rok,
d. raport o stanie gminy:
-wystąpienie Wójta Gminy Mała Wieś,
-debata,
e. udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś wotum zaufania,
f. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
g. udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
h. zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Mała Wieś Nr 323/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r.,
i. zmiany Uchwały Nr 324/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2024-2036.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Bartłomiej Wojciech Wiktorzak