Zapraszamy dziś na spotkanie w sprawie rządowego programu pn. ,,Czyste powietrze”

Urząd Gminy w Małej Wsi informuje, że w dniu 8 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi ul. Jana Kochanowskiego 17  odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska w sprawie programu rządowego pn. ,,Czyste powietrze”. Serdecznie zapraszamy. (więcej…)

Obwieszczenie ws. doszacowania szkód suszowych

Informujemy rolników, którzy składali wnioski o oszacowanie szkód suszowych, tj. w czerwcu bądź w lipcu 2018 r., o możliwości złożenia – jeśli wystąpiły szkody, podania do Komisji suszowej w Małej Wsi w sprawie doszacowania szkód w uprawach buraka cukrowego i ziemniaka – w terminie do dnia 09.10.2018 r., do godziny 15:00 – dotyczy upraw uszkodzonych, nie zebranych z pól. (więcej…)

Apel mieszkańców o remont drogi powiatowej Nr 2965W relacji Węgrzynowo – Podgórze w miejscowości Brody Duże

21.09.2018 r. o godzinie 17.00 na drodze powiatowej Nr 2965W w Węgrzynowie odbyło się spotkanie mieszkańców wsi, w którym uczestniczyli również: Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Radna Gminy Mała Wieś Wanda Kwaśnik oraz sołtys wsi Węgrzynowo Łucja Piekut. Powodem spotkania był krytyczny, pogarszający się z każdym dniem stan w/w drogi, który zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia dla jej użytkowników. Pomimo wcześniej wysłanego zaproszenia, na spotkaniu nie pojawił się Starosta Płocki Mariusz Bieniek. W związku z tym przybyli mieszkańcy wystosowali petycję o remont drogi powiatowej Nr 2965W relacji Węgrzynowo – Podgórze, do której dołączyli 122 zebrane podpisy oraz dokumentację fotograficzną ukazującą zły stan drogi. Przedstawiciele mieszkańców złożyli w/w pismo osobiście w dniu 25.09.2018 r. na ręce Wicestarosty Iwony Sierockiej.

Informacja

W związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i prowadzoną kampanią wyborczą do w/w organów, udostępnia się bezpłatnie świetlice wiejskie (w Główczynie, w  Starych Gałkach, w Lasocinie, w Nakwasinie, w Węgrzynowie, w Starych Święcicach), pomieszczenia w placówkach oświatowych (w Szkole  Podstawowej w Dzierżanowie, w Szkole Podstawowej w Podgórzu i w Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi) i  remizy Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiące własność Gminy Mała Wieś,  do organizacji przez komitety wyborcze spotkań przedwyborczych z mieszkańcami Gminy Mała Wieś.

W sprawie ustalenia dat i godzin spotkań przedwyborczych proszę o kontakt z sołtysami, z dyrektorami  placówek oświatowych i władzami OSP.

25.09.2018 r. /-/ Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski

KOLEJNY PROJEKT Z DOFINANSOWANIEM ,,SENIORZY GÓRĄ W GMINIE MAŁA WIEŚ”

W dniu 14 września 2018 roku Rada Gminy Mała Wieś podjęła Uchwałę Nr 283/XXXVII/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Mała Wieś do projektu pn. „Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Projekt zakłada zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 50 osób (35 Kobiet, 15 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących Gminę Mała Wieś.

Wartość projektu wynosi 1 255 754,28 zł, przy czym wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 167 263,48 zł  i stanowi 92,95% wartości projektu. Kwota  88 490,80 zł stanowić będzie wkład własny w wysokości min. 7% wartości projektu. (więcej…)

PROJEKT E-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE

W ramach realizacji projektu pn. ,,E-obywatel nowe umiejętności cyfrowe”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Gmina Mała Wieś pozyskała sprzęt komputerowy. Znajdzie on swoje miejsce w tworzonym w Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi Ośrodku Cyfrowych Kompetencji. OCK będzie wyposażony w 7 laptopów, ekran z projektorem i router. Będzie tam można skorzystać ze szkoleń, uzyskać pomoc edukacyjną i wsparcie i min. skorzystać z internetu. (więcej…)

Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”

14.09.2018 r. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Moniką Stypułkowską podpisali z Lokalną Grupą Działania „Razem dla Rozwoju” umowę o udzielenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”. Całkowita wartość kosztorysowa zadania to 49.997,88 zł, a wartość przyznanego dofinansowania to 26.400,00 zł. (więcej…)

Pomoc związana z wystąpieniem suszy – szkody w uprawach rolnych

Agencja będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy.
Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy można składać od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. Stawka pomocy wynosi 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy.
Wnioski o udzielenie pomocy obejmujące szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy można składać od 26.09.2018 r. do 17.10.2018 r. Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy.

Wzór wniosku o pomoc

(więcej…)

Jubileuszowe XX Dni Gminy Mała Wieś

Obchody jubileuszowych XX Dni Gminy Mała Wieś rozpoczęły się w piątek , 7 września, w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Piątkowe uroczystości składały się z dwóch części. Pierwszą przygotowały niezastąpione Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich MALWA, które w ramach projektu Powiatu Płockiego „Drogi do Niepodległości” poprowadziły prelekcję historyczną. Druga część odbyła się przed budynkiem MultiOsady – gdzie wszyscy zgromadzeni śpiewali pieśni patriotyczne. Szczególne podziękowania za akompaniament dla 64. Artystycznej Drużyny Harcerskiej „Zośka i Alek” Hufca ZHP „Mazowsze” oraz Gromady Zuchowej „Jędrusie” Hufca ZHP „Mazowsze”, którzy swoją grą na ukulele wzbogacili cały wieczór. Wyjątkowość piątkowego wieczoru podkreślało płonące ognisko rozjaśniające zapadający mrok. (więcej…)

XX Dni Gminy Mała Wieś

XX Dni Gminy Mała Wieś rozpoczynamy już w piątek 07.09 prelekcją historyczną „Drogi do Niepodległości”, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada. W ramach XX Dni Gminy Mała Wieś w dniach od 08.09 do 09.09 odbędą się koncerty, a na scenie wystąpią między innymi: ZBÓJE, CLIVER, BOBI, BOGDAN TROJANEK. Dokładny program XX Dni Gminy Mała Wieś przedstawia poniższy plakat. (więcej…)

Dożynki Powiatu Płockiego w Gąbinie – 2 września 2018 roku

W dniu 2 września 2018 roku delegacja Gminy Mała Wieś na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Mała Wieś Włodzimierzem Jeznachem i Wójtem Gminy Mała Wieś Zygmuntem Wojnarowskim wzięła udział w Dożynkach Powiatu Płockiego w Gąbinie. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą odprawioną przez Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego w podziękowaniu za zebrane plony. Wieniec, który reprezentował Gminę Mała Wieś w korowodzie dożynkowym, wykonały Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich MALWA. Wieniec bezpośrednio odnosi się do roku obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedstawia godło polski – orła  z koroną na głowie, zwróconego w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami. Orzeł został wykonany z kłosów pszenicy, pszenżyta i żyta z tegorocznych zbiorów. Symbolizuje trud pracy rolnika.

(więcej…)

Kolejni nauczyciele mianowani w Gminie Mała Wieś

W dniu 3 września 2018 roku w Urzędzie Gminy w Małej Wsi odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, w obecności Elżbiety Witkowskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie oraz Kaliny Cybulskiej – Filińskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Agacie Czarneckiej nauczycielowi wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie i Edycie Korzeniewskiej nauczycielowi matematyki w Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi. Przed otrzymaniem aktu mianowania nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie następującej treści: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. (więcej…)

Content | Menu | Access panel